QHMS

Hydroscand AS har fokus på QHMS: Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, og jobber med kontinuerlig forbedring. Dette nyter kunder, ansatte og omgivelsene godt av. Hydroscand er kjent for produkter av god kvalitet, og har gode og stabile relasjoner, både til kunder og leverandører. Som Nordens største leverandør av ferdigmonterte slanger, vet vi hva som kreves. Hydroscand er sertifisert innenfor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.

Vår QHMS-policy

Det er vårt hovedmål å være kvalitetsledende leverandør i vår bransje. Vi opererer etter retningslinjer som er satt sammen i disse tre standarder:

 • NS EN ISO 9001:2015              Kvalitetsstyringssystem
 • NS EN ISO 14001:2015            Miljøstyringssystem
 • SN-BS OHSAS 18001:2007     Arbeidsmiljøsystem

Kvalitetspolicy

Kunden
I vår virksomhet er kunden den viktigeste faktor. Vi skal samarbeide aktivt med våre kunder for å møte deres krav og behov og gi dem best mulig service. Det er våre kunder som fastsetter kriterier for kvalitet. Vi vil også møte de gjeldende produktstandardene og gjeldende lover og regler for våre produkter.

Leverandør
Vi har et nært samarbeid med våre leverandører og stiller samme krav til dem, som våre kunder stiller til oss. Vi jobber kontinuerlig for å bygge solide, langvarige og dype relasjoner med våre leverandører.

Ansatte
For å oppnå høyeste kvalitet i Hydroscand, krever det deltakelse, engasjement og forståelse fra alle ansatte i selskapet. Hydroscand skal gi hver ansatt opplæring, samt informasjon for å oppnå dette. Utstyr og arbeidsmetoder skal være tilpasset slik at hver ansatt kan påvirke sin arbeidssituasjon og fremdrift i arbeidet.

Miljøpolicy

Hydroscand AS har fokus på å minimalisere forurensende effekt fra vår virksomhet. Vi kartlegger vår påvirkning på ytre miljø, og igangsetter tiltak for å minske vårt bidrag til forurensning. 
Miljøhensyn skal være en naturlig del i alle beslutninger i selskapet.

Vår miljøpolicy er kommunisert ut via vår webside og intranettside, og ligger tilgjengelig for alle.

HMS-policy         

 • HMS er et fokusområde i hele organisasjonen.      
 • Vi jobber med kontinuerlig forbedring innenfor HMS, gjennom overvåking, rapportering og periodiske revisjoner.        
 • Vi vil identifisere og evaluere risiko i vår virksomhet for å redusere eller fjerne uakseptabel risiko.
 • Våre ansatte oppmuntres til å involvere seg, for å oppnå kontinuerlig forbedring av våre arbeids- og produksjonsprosesser.      
 • Vi vil styre våre prosesser i verdikjeden på en måte som sikrer at gjeldende lover og regler er ivaretatt.    
 • Ansattes kunnskap, bevissthet og holdninger omkring HMS skal sikres gjennom opplæring og motivasjon.  
 • Vi skaper et positivt arbeidsmiljø som de ansatte tar eierskap til.        
 • I tillegg til å lære opp våre ansatte skal vi også tilby kurs for våre kunder for å minimere risiko tilknyttet til slangemontering.

Hydroscand skal oppfylle regler og retningslinjer som er pålagt av norske myndigheter.

 


Menneskerettigheter

Vi skal respektere menneskerettighetene og vi skal bedømme alle våre leverandører for å forsikre oss at våre produkter ikke er produsert der det forekommer barnearbeid.

 

RoHS-direktivet

Direktivet forbyr bruk av kvikksølv, kadmium, bly, krom 6 og flammebeskyttende materialer som PBB og PBDE i nye elektriske og elektroniske produkter.
Direktivet berører ikke Hydroscands produktprogram.


REACH 

Hydroscand AS er i samsvar med kravene til REACH kvalifisert som distributør og "importør av varer". Hydroscand produserer ingen kjemikalier.
Hydroscand AS oppfyller alle krav i leverandørkjeden. Vi pålegger alle vår leverandører å registrere kjemikalieblad, i henhold til REACH sine retningslinjer. Vi forventer også at disse stiller samme krav til sine leverandører.

Alle kjemikalier som benyttes av Hydroscand AS er tilgjengelig i SafeUse og ChemXchange 


MachineFørst i Norge: Retur av slanger og kuplinger

Hydroscand var først ute i Norge med returordning for slanger og kuplinger. Vi ønsker å bidra til et renere og tryggere miljø for neste generasjon. Hos oss kan du levere olje, kuplinger og slanger, så tar vi jobben med å sortere avfallet. Alt du leverer inn til oss blir enten gjenbrukt, resirkulert eller gjenvunnet.  

Vår lille miljøbrosjyre

Vi tar miljøansvar med vår slangereturordning!
I Hydroscand følger vi nøye opp alle føringer som gis fra myndighetenes side. Vi holder oss oppdaterte på nye forskrifter innen miljøområdet og legger oss gjerne noe i forkant. Slangeretur er et eksempel på at vi har innført en ordning før det ble pålagt oss. Vi holder lover og regler, og enda litt til!

E-Coated - Neste generasjon overflatebehandling

Alle vinner på mer miljøvennlige prosesser når det gjelder overflatebehandling. Den tekniske utviklingen, nye krav fra myndighetene og et økende miljøengasjement viser seg noen ganger som en positiv kombinasjon. Et godt bevis på dette var da Hydroscand i 2006 startet innføringen av miljøvennlige overflatebehandlinger.