VÅR QHMS-POLICY

Det er Hydroscand sitt hovedmål å være kvalitetsledende leverandør i vår bransje. Vi ønsker være en attraktiv og trygg arbeidsplass. Vi opererer etter retningslinjer som er satt sammen i disse tre standarder:

  • NS EN ISO 9001:2015 Kvalitetsstyringssystem
  • NS EN ISO 14001:2015 Miljøstyringssystem
  • NS EN ISO 45001:2018 Arbeidsmiljøsystem

Hydroscand AS arbeider med fokus på kontinuerlige forbedringer av vårt ledelsessystem og vår virksomhet. Vi skal til enhver tid følge gjeldende lover og regler. Under Ledelsens gjennomgåelse hvert år settes nye QHMS- mål med den hensikt å oppnå kontinuerlige forbedringer.

Kvalitetspolicy

Vi skal samarbeide aktivt med våre kunder for å møte deres krav og behov, og gi dem best mulig service.
Vi arbeider hele tiden for å finne nye og smartere måter å jobbe på mot vår ambisjon som konsern å øke omsetningen.
Vi skal kontinuerlig bygge solide, langvarige og dype relasjoner med våre leverandører.
Vi skal pro-aktivt møte produkt-, ISO standarder og gjeldende lover og regler som er relevant for konsernet og kontinuerlig forbedre systemene knyttet til disse.

Miljøpolicy

Hydroscand AS har fokus på å minimalisere forurensende effekt fra vår virksomhet.
Vi kartlegger vår påvirkning på ytre miljø, og igangsetter tiltak for å minske vårt bidrag til forurensning.
Miljøhensyn skal være en naturlig del i alle beslutninger i selskapet.
Vår miljøpolicy er kommunisert ut via vår webside og intranettside, og ligger tilgjengelig for alle.

HMS-policy

HMS er et fokusområde i hele organisasjonen.
Vi jobber med kontinuerlig forbedring innenfor HMS, gjennom overvåkning, rapportering og periodiske revisjoner.
Vi vil identifisere og evaluere risiko i vår virksomhet for å redusere eller fjerne uakseptabel risiko.Våre ansatte oppmuntres til å involvere seg, for å oppnå kontinuerlig forbedring av våre arbeids- og produksjonsprosesser. Vårt hovedverneombud og tillitsvalgt er representert i AMU.
Vi vil styre våre prosesser i verdikjeden på en måte som sikrer at gjeldende lover og regler er ivaretatt.
Ansattes kunnskap, bevissthet og holdninger omkring HMS skal sikres gjennom opplæring, deltakelse og motivasjon.
Vi skaper et positivt arbeidsmiljø som de ansatte tar eierskap til.
I tillegg til å lære opp våre ansatte skal vi også tilby kurs for våre kunder for å minimere risiko tilknyttet slangemontering. Hydroscand skal oppfylle regler og retningslinjer som er pålagt av Norske myndigheter.

Gyldig fra 3.1.2022